سخنان حضرت علی (ع)

بدترین دوست، کسی است که برای او به رنج و زحمت افتی.حضرت علی(ع)

نابود شد ، کسی که ارزش خود را ندانست. حضرت علی(ع)

هم نشین بی خرد مباش، که کار زشت خود را زیبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشی. حضرت علی(ع)

کار اندکی که ادامه یابد، از کار بسیاری که از آن به ستوه آیی امیدوار کننده تر است. حضرت علی(ع)

هنگامی که توانایی فزونی یابد، شهوت کاستی گیرد. حضرت علی(ع)

ای فرزند آدم ! خودت وصی مال خویش باش، امروز به گونه ای عمل کن که دوست داری پس از مرگت عمل کنند.  حضرت علی(ع)

تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی است، زیرا که تندخو پشیمان می شود، و اگر پشیمان نشد، پس دیوانگی او پایدار است.حضرت علی(ع)

هر گاه تهیدست شدید با صدقه دادن، با خدا تجارت کنید.حضرت علی(ع)

وفاداری با خیانت کاران نزد خدا نوعی خیانت، و خیانت به خیانت کاران نزد خدا وفاداری است. حضرت علی(ع)

ای فرزند آدم ! اندوه روز نیامده را بر امروزت میفزا، زیرا اگر روز نرسیده، از عمر تو باشد خدا روزی تو را خواهد رساند. حضرت علی(ع)

هر گاه مستحبات به واجبات زیان رساند آن را ترک کنید. حضرت علی(ع)

جاهلان شما پر تلاش، و آگاهان شما تن پرور و کوتاهی ورزند ! .حضرت علی(ع)

هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار کند، دانش را از او دور سازد.  حضرت علی(ع)

مردم فرزندان دنیا هستند و هیچ کس را بر دوستی مادرش نمی توان سرزنش کرد. حضرت علی(ع)

از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید، زیرا همان که گواه است، داوری کند. حضرت علی(ع)

بی نیازی از عذرخواهی، گرامی تر از عذر راستین است.حضرت علی(ع)

برای هر کسی در مال او دو شریک است: وارث، و حوادث. حضرت علی(ع)

برترین بی نیازی و دارایی، ناامیدی است از آنچه در دست مردم است. حضرت علی(ع)

ستودن بیش از آن چه که سزاوار است نوعی چاپلوسی، و کمتر از آن، درماندگی یا حسادت است. حضرت علی(ع)

سخت ترین گناه آنکه گناهکاران را کوچک بشمارد.حضرت علی(ع)

از حرام دنیا چشم پوش، تا خدا زشتی های آن ر ا به تو نمایاند، و غافل مباش که لحظه ای از تو غفلت نشود. حضرت علی(ع)

سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا که انسان در زیر زبان خود پنهان است. حضرت علی(ع)

بسا سخن که از حمله مسلحانه کارگر تر است.حضرت علی(ع)

خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند، تا آنکه از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند.حضرت علی(ع)

سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد.حضرت علی(ع)

دو گرسنه هرگز سیر نشوند: جوینده علم و جوینده مال.حضرت علی(ع)

چیز اندک که با اشتیاق تداوم یابد، بهتر از فراوانی است که رنج آور باشد.حضرت علی(ع)

خدا عقل را به انسانی نداد جز آن که روزی او را با کمک عقل نجات بخشید. حضرت علی(ع)

هر کس با حق در افتاد نابود شد. حضرت علی(ع)

قلب، کتاب چشم است. (آنچه چشم بنگرد در قلب نشیند.) حضرت علی(ع)

تقوا در رأس همه ارزش های اخلاقی است.  حضرت علی(ع)

با آن کس که تو را سخن آموخت به درشتی سخن مگو، و با کسی که راه نیکو سخن گفتن به تو آموخت، لاف بلاغت مزن. حضرت علی(ع)

در تربیت خویش تو را بس که از آنچه بر دیگران نمی پسندی دوری کنی. حضرت علی(

ارسال نظر

لطفا نظر خود را فارسی تایپ کنید