این سرِ پر ز خون ببین ، جناب مصطفی
ین سرِ پر ز خون ببین ، جناب مصطفی                               جسمِ شریفش به زمین ، سرش به نیزه ها هر چه به جسمت نگرم ، ای شهِ با وفا                                 زخمِ تنت بود فزون ، از ستاره ها گهی به مجلسِ یزید و گه به طشتِ زر                                 ...
متن نوحه های محرم
ساربانا مهلتی دارم در این جا مشگلی رفته از دستم گلی از وی نبردم حاصلی اندر این دشت بلا رفته زدستم نوگلی من حسین باوفا آرام جان گم کرده ام ساربان بهر خدا یک ساعتی آهسته تر اندر این دشت بلا گم گشته از من تاج سر یعنی یک دنیا برادر از من خونین جگر اندر این صحرا ...